top of page

Polisy OCP i ich wady. Dlaczego tanie, nie oznacza dobre?

Analiza umów ubezpieczenia OCP zawartych z niektórymi zakładami ubezpieczeń wskazuje, że w większości przypadków wynikający z nich zakres ochrony nie jest optymalny, a w niektórych ryzykach dość niekorzystny dla Ubezpieczonych.


Warunki ubezpieczeń często zawierają wiele ograniczeń, które znacząco obniżają zakres oferowanej ochrony: Należą do nich – w szczególności:1. Rażące niedbalstwo


Brak lub zbyt niski limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, np.: 10.000 PLN, 20.000 PLN, 50.000 PLN, 10.000 EUR, 20.000 EUR, rzadko 50.000 EUR.


Jeżeli Ubezpieczonemu zostanie przedstawiony zarzut rażącego niedbalstwa, zbyt niski limit nie pozwoli na pokrycie szkody o wyższej wartości. W przypadku braku takiego rozszerzenia, zakład ubezpieczeń odmówi odszkodowania.


2. Wydanie towaru osobie nieuprawnionej


Brak lub zbyt niski limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, np.: 10.000 PLN, 20.000 PLN, 50.000 PLN, 10.000 EUR, 20.000 EUR, rzadko 50.000 EUR.


W przypadku braku takiego rozszerzenia w polisie OCP, ochrona NIE OBEJMUJE szkód polegających na zaborze towaru przez oszusta, który podszyje się pod:

  • prawdziwego przewoźnika, wyłudzi zlecenie transportowe i dokona zaboru towaru lub

  • odbiorcę, któremu Ubezpieczony przekaże towar.

Jeżeli polisa OCP zawiera takie rozszerzenie, zbyt niskie limity NIE POZWOLĄ na pokrycie szkód o wyższej wartości w przypadku wydania towaru oszustowi (szczególnie ryzykowne, gdy większość przewozów wykonują podwykonawcy).


3. Szkody powstałe wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej


Brak ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe wskutek przedostania się do przestrzeni ładunkowej osób trzecich (np. emigrantów lub uchodźców) – dotyczy większości audytowanych polis OCP. Część polis OCP zawiera ograniczenie ochrony do limitów: 50.000 PLN lub 100.000 PLN – rzadko wyższych.


W przypadku przewozu artykułów żywnościowych i farmaceutycznych, ingerencja w towar osób trzecich doprowadza najczęściej do dyskwalifikacji handlowej towaru. W przypadku braku takiego rozszerzenia w polisie OCP, ochrona NIE OBEJMUJE tego typu szkód, a objęcie tego ryzyka z niskim limitem NIE ZAWSZE POZWALA na pokrycie polisą OCP całej szkody.


4. Nie wpisanie danych Ubezpieczonego do listu przewozowego


Wiele zakładów ubezpieczeń wyłącza ochronę w przypadku nie wpisania danych Ubezpieczonego do listu przewozowego.


Stanowi to dość poważne ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej i podstawę do odmawiania przez zakłady ubezpieczeń wypłaty odszkodowań w przypadku braku danych Ubezpieczonego w liście przewozowym.


5. Warunki odbywania postojów


Głównymi wadami większości polis OCP są:


  • brak możliwości odbywania postojów w miejscach dostaw towarów lub zezwolenie na parkowanie w miej-scach dostaw, ale pod warunkiem, że jest to zamknięty, oświetlony i dozorowany parking odbiorcy, co jest dużym utrudnieniem i wymusza dodatkowy przejazd w celu zaparkowania na parkingu zgodnym z warunkami ubezpieczenia

  • ograniczenie możliwości odbywania postojów do MOP-ów, które są usytuowane przy drogach ekspresowych i autostradach – w takim przypadku warunki uniemożliwiają parkowanie na parkingach przeznaczonych dla samochodów ciężarowych położonych przy drogach krajowych i lokalnych.

Wadą jest również obowiązek parkowania na parkingach strzeżonych. Warunki ubezpieczenia oferowane przez PZU SA dają Ubezpieczonym możliwość zniesienia tego obowiązku poprzez wykupienie Klauzuli 7, która umożliwia parkowanie pojazdów z towarem również w miejscach niestrzeżonych. Klauzula ta zawiera jednak zastrzeżenie, że Ubezpieczony nie jest zwolniony z obowiązku parkowania na parkingach strzeżonych, jeżeli ze zlecenia transportowego wynika, że Ubezpieczony może parkować wyłącznie na parkingach strzeżonych.


6. Świadectwo ATP przy przewozie artykułów żywnościowych


Z wielu warunków ubezpieczenia OCP wynika obowiązek posiadania świadectwa ATP przy przewozach wszystkich szybko psujących się artykułów żywnościowych.


Warto wiedzieć, że:


Przepisy międzynarodowej umowy ATP nie wymagają świadectwa ATP przy przewozach np. świeżych owoców i warzyw – taki wymóg dotyczy jedynie artykułów żywnościowych wyszczególnionych w Załącznikach 2 i 3 międzynarodowej umowy ATP.


7. Przewóz towarów ADR


Wiele polis OCP wskazuje na brak rozszerzenia o przewóz towarów ADR.


Może to powodować wyłączenie z ochrony towarów, które mogą być przedmiotem przewozu wykonanego bezpośrednio lub pośrednio przez Ubezpieczonego np. na podstawie zleceń przewozu tzw. towaru neutralnego lub niektórych farb, gaśnic samochodowych lub niektórych środków czystości, które mają status ADR.


PODSUMOWANIE


Polisy OCP z takimi wadami są zazwyczaj dużo tańsze niż polisy OCP, które uwzględniają istotne ryzyka oraz przewidują dla nich wyższe limity odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.


Z punktu widzenia realności ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia i ograniczenia opisane powyżej są bardzo niekorzystne dla Ubezpieczonych i często wiążą się z odmowami odszkodowań, powodując konieczność pokrywania szkód przez samych Ubezpieczonych.


Sięganie po tanią polisę OCP w celu oszczędzenia kilku tysięcy złotych może kosztować Ubezpieczonego nawet 100.000 EUR. Wystarczy zaledwie jedna nieprzewidziana szkoda.


Czy warto podejmować takie ryzyko?
_____________________________________________________________________


Warszawa, 17.02.2022 r.


Jerzy Różyk

ekspert ds. prawa przewozowego,

oceny ryzyka w transporcie i ubezpieczeń transportowych
Inne publikacje autora można znaleźć na blogu:lub na LinkedIn:
Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page