top of page

OSZUSTWA I WYŁUDZENIA W TRANSPORCIE

Busy do 3,5 tony - jak ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną?

Oszustwo. Co to takiego? Jaki ma wpływ na bezpieczeństwo transportu?

Pędzik transportowy powoduje już nie tylko akceptację niskich frachtów i sadzanie za kółkiem obco-kierowców,  ale również zatrudnianie przewoźników z „łapanek”. O ile zgadzanie się na niski fracht i zagranicznego kierowcę może mieć określone uzasadnienie, to trudno znaleźć uzasadnienie dla zlecania przewozu w „ciemno”. Może to bowiem nieść za sobą dość nieprzyjemne konsekwencje w postaci wyłudzenia zlecenia i zaboru towaru przez osobę, której powierzy się wykonanie przewozu. Osobą taką może być zarówno fałszywy przewoźnik, jak również przewoźnik, który istnieje i działa legalnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestępstwo oszustwa ma swoje posadowienie w art. 286 § 1. kodeksu karnego: 

"Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8." OSZUSTWO - przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zamiarem sprawcy objęte jest uzyskanie korzyści majątkowej dla siebie lub dla kogoś innego.Pojęcie rozporządzenia mieniem ma na gruncie prawa karnego autonomiczny charakter i nie może być utożsamiane z rozporządzeniem rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego. Rozporządzeniem będzie każda dyspozycja pokrzywdzonego prowadząca do zmiany stanu majątkowego własnego lub innej osoby. Znamię niekorzystności nie jest równoznaczne z wystąpieniem szkody po stronie pokrzywdzonego.  O niekorzystności rozporządzenia można mówić już wtedy, gdy zmiana stanu majątkowego nosi zdecydowanie ujemny charakter, choć nie przejawia się w postaci konkretnego uszczerbku.

Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę zabiegów mających na celu wytworzenie w świadomości pokrzywdzonego nieprawdziwego obrazu rzeczywistości. Błąd może przejawiać się w postaci urojenia nieistniejącego faktu lub nieświadomości prawdziwego stanu rzeczy. Przedmiot błędu musi obiektywnie stanowić przyczynę dokonania rozporządzenia i powinien ściśle wiązać się z jego niekorzystnością. Zachowanie sprawcy może polegać na działaniu (nieprawdziwe zapewnienie o pewnych okolicznościach) lub zaniechaniu (zatajenie pewnych okoliczności). Sprawca wyzyskuje błąd, gdy wie o błędnym przekonaniu pokrzywdzonego co do określonego fragmentu rzeczywistości, ale nie czyni nic, by go z tego błędu wyprowadzić.

Wykorzystanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania zachodzi w każdym przypadku, gdy sprawca doprowadza do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osobę, która nie jest w stanie rozeznać się w skutkach podejmowanej czynności z powodu wieku, upośledzenia psychicznego, odurzenia alkoholowego lub narkotycznego.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/OszustwoOszustwo jest więc przestępstwem i podlega ściganiu. Nie jest to jednak ważne z punktu widzenia interesów przewoźnika lub spedytora, których interes finansowy w efekcie jest zagrożony poprzez konieczność pokrycia szkody. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele traktują przewoźników-oszustów za osoby, które działają na zlecenie spedytora lub przewoźnika, bądź w ich imieniu. A skoro oszustwo jest przestępstwem umyślnym, zakłady ubezpieczeń, widzą podstawę do odmówienia odszkodowania i co najgorsze, bazując na istniejącym niekorzystnym orzecznictwie sądów często ją stosują w praktyce.Aby ustrzec się przed zleceniem przewozu towaru oszustowi lub przed otrzymaniem od oszusta zlecenia przewozu ważne jest zatem zrozumienie instytucji oszustwa, poznanie metod działania oszustów oraz wiedza jak się przed nim bronić.Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj:

Oszustwa w transporcie. Metody stosowane przez oszustów przy wyłudzeniach towarów.

Oszustwo z „neutralizacją dokumentów” w tle. Jak można uniknąć wyłudzenia towaru?

Oszustwa transportowe. Oszust vs. Przewoźnicy - 2 : 0

Oszustwa transportowe. Oszust vs. Spedytorzy - 2 : 0

Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004 r.; IV KK 192/03

"Określone w art. 286 k.k. przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej."

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002; IV KKN 618/99; LEX nr 75460

"Przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.) jest przestępstwem materialnym, znamiennym skutkiem w postaci doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem podjętego przez osobę wprowadzoną w błąd, osobę, której błąd wyzyskano albo też osobę, której wyzyskano niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania."

Ugruntowane w tej materii orzecznictwo tak definiuje oszustwo:

bottom of page