Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest CDS Kancelaria Brokerska z siedzibą w Warszawie (02-785), przy               ul. Wiolinowej 10 lok. 53, określana dalej CDS.

 2.  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: biuro@cds-odszkodowania.pl lub na adres CDS   Kancelaria Brokerska, 02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 10 lok. 53.

 3.  Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem za pośrednictwem CDS umowy ubezpieczenia będą   przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia,

 • związanych ze wsparciem przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń, odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia,

 • na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk,

 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,

 • udzielania informacji o przepisach prawa i publikacjach kluczowych dla prowadzenia działalności transportowych oraz o konferencjach i szkoleniach transportowych,

 • archiwizacji.

 4.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • niezbędność do wykonania usługi będącej przedmiotem działalności CDS lub do podjęcia działań na Państwa żądanie zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również w jej trakcie i po jej zakończeniu,

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 5.  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • podmiotom kontrolnym i nadzorczym,

 • poczcie polskiej lub firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,

 • organom egzekucyjnym,

 • bankom,

 • podmiotom występującym z wnioskiem o potwierdzenie ważności posiadanej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

 6.  Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 7.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez                Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czas obowiązywania umowy ubezpieczenia,

 • czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia,

 • przepisy prawa, które mogą obligować CDS do przetwarzania danych przez określony czas,

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów CDS.

 8.  Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

 • sprostowania danych,

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

 9.  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność        z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez CDS, ma Pani/Pan prawo           wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. CDS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na                   adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

© 2009 by CDS Kancelaria Brokerska                            Warszawa 02-795, ul. Wiolinowa 10 lok 53, biuro@cds-odszkodowania.pl

 • Facebook Social Icon