top of page

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest CDS Kancelaria Brokerska Jerzy Różyk  z siedzibą  w Warszawie (02-785),        przy ul. Wiolinowej 10 lok. 53, określana dalej CDS.​

 2.  Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@cds-odszkodowania.pl lub 

      listownie, na adres siedziby Administratora: 02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 10 lok. 53.

 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia,

 • związanych ze wsparciem przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń i odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia,

 • na potrzeby prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk,

 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,

 • przekazywania informacji o przepisach prawa i publikacjach kluczowych dla prowadzenia działalności transportowych oraz o konferencjach i szkoleniach transportowych,

 • wysyłania ofert ubezpieczeniowych i szkoleń, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych,

 • archiwizacji.​

4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • konieczności przetwarzania danych w związku z: wykonaniem umowy, której Państwo jesteście stroną, Państwa zleceniem lub podjęciem innych działań na Państwa żądanie, zarówno przed zawarciem, w trakcie trwania lub po zakończeniu umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • konieczności przetwarzania danych w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub

 • udzielonej zgody na dostarczanie materiałów handlowo – marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5.  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • partnerom lub współpracownikom Administratora, których zaangażowanie uznaje się niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub Państwa zlecenia, albo podjęcia innych działań na Państwa żądanie,

 • podwykonawcom Administratora, tj. podmiotom dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów lub prowadzącym audyty.

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • podmiotom kontrolnym i nadzorczym,

 • poczcie polskiej lub firmom kurierskim, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,

 • organom egzekucyjnym,

 • bankom,

 • podmiotom występującym z wnioskiem o potwierdzenie ważności posiadanej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

6.  Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 

     który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czas obowiązywania umowy ubezpieczenia lub

 • czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia lub

 • przepisy prawa, które mogą obligować CDS do przetwarzania danych przez określny czas lub

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów CDS,

 • w każdym oraz innych przypadkach nie dłużej niże przez okres 10 lat.

8.  Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

 • sprostowania danych,

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

9.  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność          z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez CDS, ma Pani/Pan prawo           wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  CDS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na                  adres Administratora określony w pkt. 2, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Podstawa:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej: RODO)

DO POBRANIA:
bottom of page