Dla przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przygotowaliśmy szczególną ofertę OCP, która oprócz klasycznych ryzyk jakie akcptuje większość ubezpieczycieli, obejmuje te zagrożenia, których nie chronią polisy OCP występujące na rynku. Nasze rozwiązanie z pewnością zwiększy Twoje bezpieczeństwo finansowe.  Wejdź i sprawdź ...

Przygotowaliśmy dla Ciebie ankietę pt. Czy Twoja polisa OCP jest dobra?. Ankieta zawiera 15 pytań, na które sam udzielisz odpowiedzi i na ich podstawie również sam ocenisz, czy posiadana polisa OCP jest naprawdę dobra, spełnia wszystkie Twoje oczekiwania, optymalnie chroni od możliwych zdarzeń i w pełni zabezpiecza Twój interes finansowy.  Wejdź i sprawdź ...

Prawo transportowe – nasze know-how

Na tej stronie znajdziesz wiele praktycznych informacji, przydatnych w prowadzonej działalności transportowej. Dowiesz się jaką odpowiedzialność ponosisz, jak odróżnić umowę przewozu od umowy spedycji, jak wystawić zlecenie transportowe, jak prawidłowo zawrzeć ubezpieczenie OCP lub OCS, jak bronić się przed oszustami wyłudzającymi towar oraz kim jest przewoźnik umowny.

Niewłaściwe opakowanie przesyłek przez nadawcę a odpowiedzialność przewoźnika

Należyte opakowanie i odpowiednie przygotowanie przesyłek do przewozu należy do obowiązków nadawcy (wysyłającego). Przyjmuje się, że przesyłka powinna być przez wysyłającego opakowana i przygotowana w taki sposób, aby przy normalnych warunkach przewozu nienaruszona dotarła do odbiorcy. W branży utarło się jednak przekonanie, że o odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie lub utratę przesyłki przesądza sam fakt stwierdzenia szkody przez odbiorcę. Pomijany jest całkowicie aspekt związku przyczynowo - skutkowego, od którego zależy trafność takiej oceny. Dla stron (nadawca, odbiorca lub inny zlecający) najważniejszy jest bowiem skutek, czyli szkoda stwierdzona przez odbiorcę – przyczyna automatycznie osadzana jest po stronie przewoźnika. Czy słusznie?  Czytaj więcej ...

Zobacz prezentację:

Kabotaż w Niemczech - ubezpieczenie a wymogi prawa niemieckiego

Ważne dla polskich przewoźników jest to, że zgodnie § 7a ust. 1 niemieckiej GüKG, ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe, a potwierdzenie posiadania takiego ubezpieczenia, zgodnie z § 7a ust. 1, kierowca musi mieć ze sobą i okazywać je na żądanie niemieckich służb kontrolnych. Ubezpieczenie, o jakim mowa w § 7a ust. 1, musi również obejmować zakres odpowiedzialności przewoźnika, jaki wynika z przepisów określonych w Czwartej Księdze niemieckiego HGB. Pocieszającym jest jednak fakt, iż wymogi prawa niemieckiego odnośnie polis OCP dotyczą wyłącznie przewozów wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (patrz: § 1 ust. 1 GüKG).  Więcej ...  

Dokumentowanie zdolności finansowej - stary porządek i nowe problemy

Komisja Europejska zainteresowała się procedurami dotyczącymi potwierdzania sytuacji finansowej przez polskich przewoźników drogowych. Według Piotra Popy, rzecznika Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na którego powołuje się autor artykułu, pytania dotyczyły dokumentów służących ocenie zdolności finansowej. Póki co nic z tego nie wynika, ale ... w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnej kłody pod kołami polskich przewoźników.  Więcej ... 

Tanie OCP nie musi być kiepskie

Na rynku ubezpieczeń transportowych obserwuje się tendencje do kupowania tanich i kiepskich polis OCP. W wielu wypadkach ich wartość jest jednak znikoma, gdyż nie pokrywają one klasycznych zdarzeń, które w transporcie zdarzają się dość często. Nasze autorskie rozwiązania pozwalają na zachowanie optymalnej ochrony, przy stosunkowo niskich składkach, które zainteresują zarówno „busiarzy”, jak również małych przewoźników. Poziom składek nie jest konsekwencją zmniejszania ochrony polisowej, a zależy od stopnia ryzyka. Składki są więc atrakcyjne przy dwóch lub trzech busach lub jednym zestawie transportowym.  Czytaj dalej ... 

Busy do 3,5 tony - jak ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną?

Polski rynek ubezpieczeniowy nie wypracował jeszcze oferty OCP dla „busiarzy” i często zawarcie takiego ubezpieczenia w ogóle nie jest możliwe, a jeżeli już, takie ubezpieczenie nie daje dostatecznej ochrony. Wykonując przewozy należy bezwzględnie wiedzieć, jakim regulacjom prawnym podlega dany przewóz, gdyż od tego zależy, jakie są w tym zakresie obowiązki, prawa i ograniczenia. Od tego zależy również to, jaką odpowiedzialność ponosi przewoźnik, co jest niezmiernie ważne przy zawieraniu ubezpieczenia OCP.  Czytaj dalej ... 

Ubezpieczenie kabotażowe - co należy wiedzieć

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. wprowadziło kilka kluczowych regulacji, które powinien znać każdy przewoźnik wykonujący przewozy kabotażowe. Jedną z nich jest wymóg określony w art. 8. ust. 1. dotyczący posiadania licencji wspólnotowej a w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, posiadania przez niego świadectwa kierowcy. Wymóg posiadania przez przewoźnika licencji wspólnotowej nie dotyczy jednak wykonywania przewozów pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita, włącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczep, nie przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy posiadający tzw. busy nie muszą więc posiadać licencji wspólnotowej i nawet bez niej są uprawnieni do wykonywania przewozów kabotażowych takimi pojazdami.  Czytaj dalej ... 

Partner serwisu:

Spedytor - strażnik, czy generator ryzyka?

Czynności wykonywane przez dzisiejszego spedytora niewiele przypominają model znany z lat 80-tych ubiegłego wieku. W zakresie obowiązków ówczesnego spedytora było m. in. uzgodnienie z zamawiającym warunków, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej i celnej, nadzór nad załadunkiem i przebiegiem przewozu oraz dbałość o dostarczenie przesyłki do odbiorcy wskazanego przez zamawiającego. Spedytor zajmował się zatem wszystkim, co było związane z wysyłaniem i odbiorem przesyłki i co wynikało z art. 794 k.c. Dzisiejszy spedytor ...   Czytaj dalej ... 

Przewoźnik - główny determinant ryzyka

Główny ciężar odpowiedzialności za przesyłkę spoczywa na przewoźniku, gdyż to w jego gestii pozostaje ona od chwili przyjęcia od nadawcy do jej wydania odbiorcy. Biorąc pod uwagę zasięg przewozów drogowych, ryzyko uszkodzenia lub uraty przesyłki jest dość duże. Do szkody może dojść bowiem na długim odcinku łańcucha i z różnych przyczyn.  Czytaj dalej ... 

Działalność transportowa - sprawdź, czy jesteś bezpieczny

W ramach naszego serwisu doradzamy przewoźnikom i spedytorom jak prowadzić działalność nie narażając się na niepotrzebne koszty, które mogą powstać w wyniku nieznajomości prawa, niewłaściwej oceny zawieranych umów, błędnej oceny ponoszonej odpowiedzialności lub nienależytego wykonywania świadczonych przez nich usług.             Czytaj dalej ...

Spedytor - co z nim jest nie tak?

Dzisiejszy spedytor to nikt inny jak pośrednik przy przewozie rzeczy. Czynności wykonywane przez większość dzisiejszych spedytorów polegają praktycznie na przyjmowaniu zleceń, wyszukiwaniu przewoźników i zawieraniu z nimi umów przewozu. Za trafne należy zatem uznać określenie zastosowane w ustawie o transporcie drogowym w odniesieniu do takich podmiotów. Co zatem jest z nim nie tak?  Czytaj więcej ... 

OC do licencji - Gothaer najtańszy dla przewoźników flotowych

Przy ubezpieczaniu pojedynczych pojazdów różnice w składce są niewielkie, jednak przy dużych flotach różnice są już bardzo widoczne. Na dziś najkorzystniejszą cenowo jest oferta ubezpieczenia OC zawodowego przewoźnika przygotowana przez Gothaer TU SA. I choć za ubezpieczenie również trzeba zapłacić, przy flocie powyżej 10 pojazdów różnice są już znaczne, przy większej liczbie pojazdów oszczędność jest już wyraźnie odczuwalna.  Czytaj dalej ...

OC zawodowe przewoźnika do licencji w jeden dzień

Jak wiemy, Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 daje możliwość potwierdzania zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika. Lider na polskim rynku, CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. wraz z polskimi partnerami oferuje OC zawodowe do licencji za pośrednictwem platformy, co pozwala w ciągu jednego dnia uzyskać elektroniczną polisę, która jest akceptowana przez Bds.TM (dawny BOTM) oraz Starostwa Powiatowe.  Czytaj dalej ...

Ubezpieczenie spedycyjne - jakie czynności ubezpieczamy?

Z większości ogólnych warunków ubezpieczenia OC spedytora wynika że, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji. Bez względu na to, czy warunki mówią o tym wprost, czy też nie, jest w nich mowa o odpowiedzialności jaka wynika z kodeksu cywilnego.  Czytaj dalej ...

Ubezpieczenie OCS - jak naprawdę z nim jest?

Coraz częstszym problemem dla spedytorów staje się zlecanie przewozu towarów przewoźnikom, którzy okazują się zwykłymi oszustami. Towar znika bezpowrotnie, a nadawca występuje do spedytora o zapłatę odszkodowania. Czy w takiej sytuacji ubezpieczenie OCS uchroni spedytora przed roszczeniami klienta?  Czytaj dalej ...

Spedytor i pośrednik przy przewozie rzeczy - różnice i podobieństwa

Wykonywaniem transportu drogowego, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym jest prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, jak również pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ustawa o transporcie drogowym w ogóle nie posługuje się określeniem „spedycja” a na temat jej „zamiennika” jakim jest pośrednictwo przy przewozie rzeczy w ustawie jest raczej niewiele.  Czytaj dalej ...

Przewoźnik umowny - to jeszcze przewoźnik, czy już spedytor?

Kim jest przewoźnik umowny? Jak rozpoznać, czy zawarta umowa jest umową przewozu, czy spedycji? Jak prawidłowo zawierać umowy przewozu? Czy zlecanie podwykonawcom przewozów to już spedycja? Z jakimi dodatkowymi zagrożeniami wiąże się bycie przewoźnikiem umownym? Czytaj dalej ...

Odpowiedzialność cywilna spedytora, czyli za co spedytor ponosi odpowiedzialność

Istotą spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia transportu towaru. Podstawowe regulacje dotyczące umowy spedycji zawarte są w art. 794 – 804 kodeksu cywilnego. Czytaj dalej …

Spedytor jako tzw. przewoźnik umowny – szczególny przypadek istnienia odpowiedzialności spedytora

Jako spedytor, w każdym przypadku wykonuje on transport za pośrednictwem podwykonawców - zawodowych przewoźników. Zgodnie z art. 799 k.c., spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników (również dalszych spedytorów), którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy   w wyborze.  Czytaj dalej …

Odpowiedzialność cywilna spedytora – jak ją ocenić i ubezpieczyć?

Obowiązujące prawo określa odpowiedzialność prawną spedytora za skutki jego działania lub zaniechania działania, gdy:

   1. zawrze on ze swoim zleceniodawcą umowę spedycji

   2. zawrze on ze swoim zleceniodawcą umowę przewozu

Zobaczmy, za co spedytor faktycznie ponosi odpowiedzialność.  Czytaj dalej …

Ubezpieczenie OC spedytora – zapoznaj się z naszą ofertą

CDS przygotował nowatorską ofertę ubezpieczenia OC spedytora rozszerzonego o OC przewoźnika umownego, która gwarantuje skuteczne pokrycie ubezpieczeniowe w przypadkach, gdy spedytor:

  • z racji zawarcia umowy przewozu lub z innych powodów, będzie ponosił odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik,
  • niezależnie od tego jaką będzie ponosił odpowiedzialność, powierzy wykonanie przewozu oszustowi.

Zapoznaj się z naszą ofertą ...  

Umowa przewozu a umowa spedycji

Zdarza się, że podmioty branży TSL nie wiedzą, czy wykonywane czynności mieszczą się w ramach działalności transportowej, czy może w ramach działalności spedycyjnej. Brak takiej wiedzy nie pozwala na określenie, w jakim zakresie dany podmiot ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności. Czytaj dalej ...

Umowy i zlecenia stosowane w firmie spedycyjnej

Doświadczenie w pracy z firmami spedycyjnymi pozwala na dokonanie oceny, że nie wszyscy spedytorzy dysponują odpowiednią wiedzą, pozwalającą na dokonanie oceny ich odpowiedzialności wynikającej z wykonywanej działalności. Brak wiedzy ma dość wyraźne przełożenie na procesy i procedury stosowane w firmach spedycyjnych, które niedostatecznie chronią spedytorów i powodują realne zagrożenie dla ich interesu.  Czytaj dalej …

Przewoźnik umowny w transporcie lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym

Instytucja przewoźnika umownego jest znana od wielu lat i nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przewozów drogowych. Pomimo tego, że zarówno w nomenklaturze transportowej jak też w doktrynie występuje termin „przewoźnik umowny”, nie wszystkie akty prawne obowiązujące w transporcie dzielą przewoźników na umownych i faktycznych. Zobaczmy jak to wygląda w obszarze transportu lotniczego, morskiego, kolejowego i drogowego. Czytaj dalej ...

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Podstawową regulacją prawną dla ustalania odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).  Czytaj dalej …

Mam polisę OCP, ale czy mam ubezpieczenie?

To pytanie jest aktualne od wielu lat. Większość przewoźników swoje polisy utożsamia z ubezpieczeniem, niektórzy nawet utożsamiają je z dobrym ubezpieczeniem. Pogląd w samym założeniu jest błędny, gdyż polisa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie określonej umowy ubezpieczenia, nie zaś potwierdzającym fakt ubezpieczenia.  Czytaj dalej ...

Przygotowaliśmy dla Ciebie ankietę pt. Czy Twoja polisa OCP jest dobra?. Ankieta zawiera 15 pytań, na które sam udzielisz odpowiedzi i na ich podstawie również sam ocenisz, czy posiadana polisa OCP jest naprawdę dobra, spełnia wszystkie Twoje oczekiwania, optymalnie chroni od możliwych zdarzeń i w pełni zabezpiecza Twój interes finansowy.  Wejdź i sprawdź ...

Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

Cena polisy OCP odgrywa znaczną rolę przy zawieraniu ubezpieczenia, gdyż w dużej mierze od niej zależy zakres uzyskanej ochrony. Zawierając ubezpieczenie OCP należy przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy pokrywa ono optymalnie odpowiedzialność cywilną przewoźnika wynikającą z faktu prowadzenia działalności transportowej.  Czytaj dalej ...

Jak zawrzeć dobre ubezpieczenie OC przewoźnika?

Nie będąc ekspertem, trudno jest nam ocenić, czy ubezpieczenie jest dobre, czy też nie. W wielu przypadkach kierujemy się po prostu wysokością składki, nie zastanawiającsię za co tak naprawdę płacimy. Czytaj dalej ...

Ubezpieczenie OC przewoźnika – bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt?

Ubezpieczenie OCP jest w dalszym ciągu postrzegane jako coś obowiązkowego. „Obowiązkowość” nie wynika bynajmniej z konieczności zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych szkód a z błędnego wyobrażenia, że bez polisy OCP nie uda się otrzymać zlecenia transportowego. Takie stereotypowe myślenie powoduje, że przewoźnik czesto sam musi zmierzyć się ze szkodą i również sam ponieść konsekwencje finansowe jej powstania.  Czytaj dalej ...

Przewoźnik jako przewoźnik umowny – podwykonawcy a ryzyko i zagrożenia dla przewoźnika

Nie jest tajemnicą, że wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozów wiąże się z wieloma pułapkami, które czyhają na mniej zaradnych i mniej zorientowanych przewoźników. Jakie zagrożenia towarzyszą przewoźnikom w sytuacji, gdy zlecają oni podwykonawcom przewóz towaru, stając się przez to tzw. przewoźnikami umownymi.  Czytaj dalej ...

Kontrakty na przewozy. Czy polisa OCP może być miernikiem wiarygodności przewoźnika?

Polisy OCP zawarte na klasycznych warunkach nie dają optymalnej ochrony, co pociąga za sobą ograniczoną odpowiedzialność i liczne przypadki tzw. „zabiurkowych” odmów odszkodowań. To powoduje, że taki posiadacz polisy większość ryzyk przyjmuje na siebie i nie zabezpiecza w sposób dostateczny swoich kontrahentów.  Czytaj dalej ...

Oszustwa i wyłudzenia towaru w transporcie

 

 

Jakie jest ryzyko utraty towaru wskutek kradzieży przez oszusta, metody działania oszustów jakę przed nimi bronić

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oszustwa w transporcie – pewnie myślisz, że Ciebie to nie spotka

Coraz częściej obserwuje się przypadki utraty towaru w transporcie wskutek przestępczego działania różnego rodzaju oszustów. Każdorazowo po sprawcach i towarze nie ma śladu a przewoźnik musi za szkodę zapłacić, gdyż wynika to z zawartej umowy przewozu.  Czytaj dalej …

11 metod jak wygrać z oszustem – poradnik dla zlecających przewozy podwykonawcom

Do konfrontacji oszustów ze spedytorami dochodzi dość często. W większości przypadków ci drudzy przegrywają i to czasami bardzo boleśnie. Co zatem musimy poprawić, aby konfrontacje z oszustami nie kończyły się przegraną?  Wejdź i sprawdź ...

Licencje transportowe po nowemu – co zmieniła nowelizacja ustawy

 

e jest ryzyko utraty towaru wskutek kradzieży przez oszusta, metody działania

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Licencje transportowe według nowych przepisów

Od dnia 15 sierpnia 2013 roku obowiązuje nowa ustawa o transporcie drogowym. Jest to druga nowelizacja od wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które narzuciło na naszego ustawodawcę konieczność zmiany dotychczasowego systemu prawnego. Zobaczmy z czym mierzymy się po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym z dnia 05 kwietnia 2013 r., czyli od 15 sierpnia 2013 r.  Czytaj dalej ...

Polisa OC zawodowej przewoźnika jako zabezpieczenie do licencji

Przewoźnikom, którzy nie będą zobowiązani do dokumentowania zdolności finansowej stosownym sprawozdaniem i nie będą chcieli skorzystać z takiej możliwości, pozostaje rozwiązanie dotychczasowe – polisa OC zawodowej przewoźnika. Organy wydające licencje i wypisy, nie powinny mieć już w tym zakresie żadnych wątpliwości.  Czytaj dalej ...

Uprawnienie do odszkodowania, czyli komu zakłady ubezpieczeń są zobowiązane je wypłacać z polis OCP?

Na gruncie prawa przewozowego dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika jest zasadniczo niezależne od tego, kogo w rzeczywistości szkoda dotknęła. Konwencja CMR, jak i inne przepisy przewozowe, nie posługują się pojęciem „poszkodowany”, lecz „osoba uprawniona”. W rozumieniu przepisów prawa przewozowego, osobą uprawnioną jest nadawca, często również odbiorca przesyłki. Czytaj dalej …

Ocena ryzyka transportowego – zobacz, czy to ważne.

Punktem wyjścia do oceny ryzyka jest poznanie podstaw prawnych regulujących wykonywanie transportu drogowego towarów. Od znajomości tych przepisów zależy bowiem, czy możemy wykonywać określoną działalność, kiedy jej prowadzenie jest niezgodne z prawem i naraża nas na kary administracyjne, jaką odpowiedzialność ponosimy i jak powinniśmy ją ubezpieczać, aby skutecznie chronić siebie i swoją rodzinę.  Czytaj dalej ...

Odpowiedzialność kierowców za szkody w transporcie towarów

Zakres odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy statuuje ustawa Kodeks Pracy. Zgodnie z art. 115 k.p. „Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.”, z ograniczeniem określonym w art. 119 k.p. do „…kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.”.  Czytaj dalej ...

Deklarowana wartość a odpowiedzialność przewoźnika w przewozach międzynarodowych

W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR. Zobaczmy jak to wpływa na jego zobowiązanie odszkodowawcze.  Czytaj dalej …

NOTA

Wszelkie materiały zamieszczone na tej stronie są własnością CDS i nie mogą być powielane, kopiowane i wykorzystywane bez zgody CDS lub bez podania źródła. Informacje zawarte na stronie są formą wyrażenia własnych opinii i nie stanowią podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń lub żądań. CDS nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.