top of page

Busy do 3,5 tony - jak ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną?

OCENA RYZYKA W TRANSPORCIE

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest ocena ryzyka transportowego. Audyty związane z oceną ryzyka są wykonywane zarówno firmach spedycyjnych, jak również w przedsiębiorstwach transportowych. W ramach tych zadań:

 • dokonujemy oceny procesów, procedur, umów i zleceń stosowanych w firmach transportowych i spedycyjnych

 • oceniamy ryzyko powstania zdarzeń, które mogą spowodować stratę finansową

 • weryfikujemy posiadane ubezpieczenia OCP i OCS pod kątem zakresu pokrycia ubezpieczeniowego

 • proponujemy warunki ubezpieczeń odpowiednie dla prowadzonej działalności i pozwalające na optymalne zaasekurowanie istniejących ryzyk

 • prowadzimy szkolenia pracowników i kadry zarządzającej z zakresu prawa transportowego.

 

Przy udziale współpracującej z nami kancelarii prawnej CATL (w ramach grupy CDS), świadczymy również pomoc prawno-ubezpieczeniową przy wykonywaniu bieżących zadań (opiniowanie spraw związanych z roszczeniami i reklamacjami, windykacja wierzytelności, pomoc w redagowaniu pism, itp.).

Ocena ryzyka transportowego jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje wszystkie sfery działalności przewoźnika i spedytora. Nasza kancelaria specjalizuje się w określaniu ryzyka pod kątem prawnej odpowiedzialności, która wynika z zawieranych w związku z wykonywaną działalnością umów przewozu lub spedycji oraz w redukowaniu ryzyka z nią związanego.

 

Ponad dziesięcioletnie obserwacje dość wyraźnie wskazują, że branża transportowa w tym obszarze posiada dość widoczne braki. Do głównych zaliczyć można:

 • brak znajomości przepisów prawa przewozowego i innych regulujących wykonywanie transportu drogowego

 • brak lub błędne procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach

 • brak wiedzy w zakresie prawidłowego zawierania umów przewozu i spedycji

 • brak odpowiednio wyedukowanej kadry operacyjnej

 • brak stosownych procedur i instrukcji

 • brak wiedzy w zakresie odpowiedzialności cywilnej ponoszonej w związku z prowadzoną działalnością

 • brak znajomości zasad związanych z ubezpieczeniami i likwidacją szkód transportowych.

 

To powoduje, że znaczna część podmiotów branży TSL nie posiada umiejętności właściwego rozpoznania ryzyka, co niejednokrotnie pociąga za sobą zwiększenie odpowiedzialności i konieczność ponoszenia dodatkowych, często znacznych kosztów. Aby uniknąć takich zagrożeń niezbędna jest szeroka wiedza z zakresu oceny ryzyka, jakie towarzyszy prowadzeniu działalności przewozowej i spedycyjnej oraz kontrolowanie tego ryzyka już na poziomie przedsiębiorstwa.

Na czym polega ocena ryzyka w transporcie?

Ocena ryzyka to wszelkie działania mające na celu określenie zagrożeń, które mogą powodować powstanie odpowiedzialności przewoźnika wynikającej z faktu prowadzenia działalności transportowej. Ocena ryzyka jest elementem szeroko rozumianego risk managementu.

Identyfikacja ryzyka polega na określeniu, jakiego rodzaju zdarzenia mogą być przyczyną powstania odpowiedzialności oraz jaki będzie jej wpływ na firmę. Każdy przewoźnik zapewne wie doskonale jakie zagrożenia towarzyszą prowadzeniu działalności, w tym ujęciu ryzyko powinno być już zidentyfikowane. Ocena ryzyka polega na określeniu możliwości powstania szkody ze względu na prawdopodobieństwo i rozmiar szkody. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka wystąpienia określonego zdarzenia pozwala na podjęcie działań zmniejszających ryzyko jego wystąpienia a tym samym powstania straty. Kontrolowanie ryzyka. Niezależnie od wielkości firmy, praktycznie w każdej i zawsze występują elementy redukcji ryzyka. Redukcja ryzyka polega głównie na podejmowanie określonych działań zmierzających do zmniejszenia zagrożenia wystąpienia szkód. Z możliwych działań można wymienić:

 • wprowadzenie odpowiednich procedur i instrukcji,

 • monitorowanie pracy kierowców (np. przez zainstalowanie GPS),

 • szkolenie kierowców,

 • okresowe kontrole przestrzegania przez kierowców przepisów i procedur bezpieczeństwa,

 • edukację kadry menedżerskiej w zakresie kontroli nad realizacją określonych zadań.

 

I choć większość firm transportowych kontroluje ryzyko w mniejszym lub większym stopniu, nie można postawić wniosku, że podejmowane działania eliminują zagrożenia. Te bowiem istnieją i realizują się niestety dość często. Oznacza to, że przyjęty przez przewoźników system kontrolowania ryzyka jest niedostateczny a stosowane metody nie są skuteczne.

Finansowanie ryzyka polega na niczym innym, jak na naprawianiu skutków zrealizowania się ryzyka (szkody). Zobowiązanym do pokrycia szkody jest zazwyczaj sam przewoźnik, gdyż to on ponosi za nią odpowiedzialność. Jeżeli przewoźnik posiada zawarte ubezpieczenie OCP, ma większe szanse na uzyskanie pokrycia szkody przez zakład ubezpieczeń. Ten aspekt zarządzania ryzykiem jest dla przewoźnika bardzo istotny. Niezbyt dobre ubezpieczenie może nie pokryć jego odpowiedzialności za szkodę, którą w efekcie będzie musiał pokryć sam.

 

Dlatego ważnym elementem finansowania ryzyka jest zawarcie ubezpieczenia  w takim zakresie, w jakim przewoźnik, czy spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę. 

 

W praktyce, prawidłowa ocena ryzyka polega na:

 • rozpoznaniu wszystkich istniejących zagrożeń (ryzyk), które powodują powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika,

 • oszacowaniu wszelkich możliwych skutków tych zagrożeń, czyli m. in. stopnia tej odpowiedzialności w ujęciu prawnym i wartościowym.

 

Punktem wyjścia do oceny ryzyka jest poznanie podstaw prawnych regulujących wykonywanie transportu drogowego towarów. Od znajomości tych przepisów zależy bowiem, czy możemy wykonywać określoną działalność, kiedy jej prowadzenie jest niezgodne z prawem i naraża nas na kary administracyjne, jaką odpowiedzialność ponosimy i jak powinniśmy ją ubezpieczać, aby skutecznie chronić siebie i swoją rodzinę.

Dla usystematyzowania, materiał został podzielony na kilka tematów - linki do kolejnych tematów podane są na poszczególnych stronach.

Materiały zostały przygotowane na podstawie stanu prawnego na dzień 16 sierpnia 2013 r.

 

Cześć I.

Wykonywanie transportu drogowego towarów - podstawy prawne

 

W dalszych częściach:

Zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Zakres odpowiedzialności cywilnej spedytora

bottom of page