top of page

Przewoźnik umowny, przewoźnik, spedytor – jedna polisa, która zabezpiecza wszystko

Dzisiejszy spedytor to tak naprawdę przewoźnik umowny, którego praca polega na przyjmowaniu zleceń, wyszukiwaniu przewoźników i zawieraniu z nimi umów przewozu. Charakter zawieranych przez niego umów generuje odpowiedzialność analogiczną jak u klasycznego przewoźnika. Wielu nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że ponoszona przez nich odpowiedzialność wymaga posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Odpowiedniego, gdyż klasyczne polisy OCS nie dają im szansy na pokrycie nawet małej szkody. Sięganie po standardowe polisy OCP również jest nie najlepszym rozwiązaniem.


Kim jest dzisiejszy spedytor? Co faktycznie generuje jego odpowiedzialność cywilną? Dlaczego spedytor powinien ubezpieczać się jak przewoźnik? Czym ryzykuje sięgając po rynkowe polisy? Dlaczego powinien skorzystać z usług CDS?


Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej, pomiędzy dawnym spedytorem i dzisiejszym pośrednikiem przy przewozie rzeczy nie ma żadnej różnicy, gdyż reguluje ją kodeks cywilny. Ten poświęca jej zaledwie 11 artykułów (794 – 804), jeżeli spedytor zobowiązuje się do wykonania faktycznych czynności spedycyjnych. Większość dzisiejszych spedytorów nie zobowiązuje się jednak do wykonania usługi spedycji, a do wykonania usługi przewozu. Usługi są wykonywane na podstawie umów przewozu, które podlegają stosownemu prawu przewozowemu. Z punktu widzenia prawa, spedytor ponosi więc odpowiedzialność jak klasyczny przewoźnik. Odpowiedzialność naszego spedytora jest zatem dużo większa od tej, jaką ponosiłby w przypadku zawarcia umowy spedycji, a na pewno diametralnie inna od jego postrzegania i z pewnością generująca wiele niechcianych kosztów.


Pracuj jak spedytor, ale czuj się jak przewoźnik


O zakresie odpowiedzialności cywilnej przesądza nie rodzaj wykonywanej działalności a charakter zawartej umowy. W sytuacji gdy spedytor zawiera ze zlecającym umowę przewozu, powinien liczyć się z tym, że wstępuje w stosunek umowy przewozu ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Jak już zostało opisane powyżej, jedną z podstawowych jest ponoszenie odpowiedzialności na podstawie stosownego prawa przewozowego. Nie ma tutaj znaczenia, że nie zajmuje się fizycznie przewozem, ani to, że nie ma do tego wymaganych uprawnień.


Wejścia spedytora w prawa i obowiązki przewoźnika drogowego (umownego) może nastąpić poprzez:


 • użycie w nazwie dokumentu wyrażenia „zlecenie transportowe” lub „zlecenie przewozu”,

 • zastosowanie wobec spedytora określenia „przewoźnik”,

 • użycie w zleceniu wyrażenia „fracht” lub „zapłata za fracht” jako ceny za wykonywaną usługę,

 • wpisanie danych spedytora do listu przewozowego,

 • zastosowanie konwencji CMR i/lub ustawy prawo przewozowe jako podstawy prawnej dla określania praw, obowiązków stron umowy,

 • zobowiązanie się spedytora do wykonania przewozu w zawartej umowie spedycji,

 • poprzez uznanie przez sąd zawartej umowy za umowę przewozu.


Jeżeli spedytor sam dokonuje przewozu, wstępuje w prawa i obowiązki przewoźnika drogowego nawet wówczas, gdy zawarł umowę spedycji.


Dobre ubezpieczenie OC dla spedytora – dlaczego jest nieosiągalne


Spedytor zawierający umowy przewozu ma dość duże trudności w uzyskaniu właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Pomimo, że opisany model spedycji funkcjonuje od kilku lat, polski rynek ubezpieczeniowy do dziś nie wypracował bowiem odpowiedniej oferty dla spedytorów pełniących rolę przewoźników umownych. Dla spedytorów występujących w roli umownych przewoźników kabotażowych ubezpieczyciele nie mają praktycznie żadnej oferty. Głównym powodem jest to, że większość spedytorów nie posiada uprawnień do prowadzenia działalności transportowej w zakresie wykonywania przewozów drogowych. Nie bez znaczenia jest również to, że osoby zajmujące się ubezpieczeniami transportowymi w zakładach ubezpieczeń nie dysponują odpowiednią wiedzą, która pozwala na zoptymalizowanie zakresu ubezpieczenia. Przy takim podejściu zakładów ubezpieczeń, dobra oferta OCP dla spedytora działającego w charakterze przewoźnika umownego to naprawdę rzadkość.


Czy jesteśmy liderem? Może nie, ale jesteśmy w tym dobrzy.


Preferowany przez nas model asekuracji ryzyk ponoszonych przez dzisiejszych spedytorów odbiega od metod stosowanych przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych. My w pierwszej kolejności dokonujemy oceny ryzyka towarzyszącego prowadzonej działalności, a dopiero po ocenie ryzyka określamy faktyczne potrzeby i przygotowujemy ofertę ubezpieczeniową. Ideą przyjętego modelu jest uzyskanie dla spedytora ochrony ubezpieczeniowej w granicach ponoszonej przez niego odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od jego statusu i posiadanych uprawnień. Można powiedzieć, że takie ubezpieczenie jest dedykowane nie spedytorom, czy przewoźnikom, a podmiotom, które w związku z prowadzeniem określonej działalności przyjmują na siebie określoną odpowiedzialność. Istotą naszych działań jest zatem należyta asekuracja ryzyk stricte transportowych, czego nie gwarantują polisy, po jakie zwykle sięgają spedytorzy.


Jeżeli zatem ponosisz odpowiedzialność jak przewoźnik, możesz u nas liczyć na taki zakres ubezpieczenia, który uwzględnia:


 • odpowiedzialność za szkody w przewozach międzynarodowych, krajowych i kabotażowych,

 • sumę gwarancyjną na poziomie gwarantującym pokrycie szkód w granicach odpowiedzialności przewoźnika i uwzględniającą wymogi prawne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej,

 • wszelkie towary, które są przyjmowane do przewozu (z nielicznymi wyłączeniami),

 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,

 • rozszerzenie o przewozy wykonywane przez podwykonawców,

 • zniesiony obowiązek wpisywania danych spedytora do listu przewozowego,

 • możliwość swobodnego parkowania w miejscach, w których postój wymuszają określone potrzeby przewozowe,

 • kwotowe i niskie franszyzy redukcyjne.


W razie potrzeby, zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o szkody:


 • powstałe wskutek winy umyślnej,

 • polegające na utracie towaru wskutek zaboru przez oszusta, któremu spedytor zleci przewóz towaru,

 • powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,

 • powstałe wskutek zniszczenia towaru przez imigrantów i uchodźców, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej (obecnie dość duże ryzyko, zwłaszcza przy przewozach artykułów żywnościowych i wyrobów farmaceutycznych).


Oprócz pokrycia ww. ryzyk, nasza oferta daje możliwość uzyskania ochrony również w sytuacjach, gdy:


 • będziesz wykonywał umowy przewozu pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – większość zakładów ubezpieczeń nie jest zainteresowana ubezpieczaniem takich przewozów,

 • zobowiążesz się do wykonania przewozu kabotażowego – to dość rzadko występująca opcja w rynkowych ofertach,

 • sam będziesz wykonywał przewóz posiadanym środkiem transportu – w takim przypadku wystąpisz jako przewoźnik faktyczny.


Więcej informacji o roli, w jakiej występujesz, odpowiedzialności jaką ponosisz i potrzebie ubezpieczenia, jakie powinieneś posiadać, znajdziesz na naszej stronie: https://www.oc-spedytora.info/


Jeżeli po lekturze artykułu będziesz miał wątpliwości co do jakości swojego ubezpieczenia i chcesz ocenić jego faktyczną przydatność, możesz zadzwonić pod jeden z naszych numerów: 609 204-707, 607 487-600, 607 074-607 lub wysłać zapytanie na adres: biuro@cds-odszkodowania.pl.


Jerzy Różyk

ekspert ds. prawa przewozowego,

oceny ryzyka w transporcie i ubezpieczeń transportowych


CDS Kancelaria Brokerska

Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty