Zamach w Berlinie, do którego doszło 19 grudnia 2016 r. wykazał, że wyładowana towarem ciężarówka może być narzędziem w rękach terrorystów.

Kierujący pojazdem młody Tunezyjczyk, który wskutek rozboju przejął kontrolę nad pojazdem zdołał uciec. Ofiarą zamachowca był między innymi polski kierowca ciężarówki. Użyty w zamachu pojazd był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych i Auto-Casco. Przewoźnik  posiadał  również  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej przewoźnika (OCP). Czy  ubezpieczyciel  wypłaci odszkodowanie

za szkody rzeczowe i osobowe z polisy OC pojazdu? Jak podejdzie do szkody z polisy Auto-Casco? Czy pokryje szkodę w przewożonym towarze?   

Czytaj dalej ...

Odpowiedzialność spedytora, czyli dlaczego spedytor jest w kartoflach

Ciężarówka narzędziem w rękach terrorystów. Jak zapobiegać rozbojom?

Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego wymaga od przedsiębiorców posiadania szerokiej wiedzy z różnych obszarów i na takim poziomie, aby mogli sprawnie i bezpiecznie ją wykonywać. Wielu przedsiębiorców nie potrafi jednak trafnie ocenić w jakiej roli występują, jaką ponoszą odpowiedzialność i czym ryzykują decydując się na prowadzenie określonej działalności transportowej. Co decyduje o ponoszonej odpowiedzialności?

Jak rozpoznać, czy zawarta umowa jest umową przewozu, czy spedycji? Czy zlecanie przewozów podwykonawcom to spedycja? Kiedy spedytor staje

się przewoźnikiem umownym? Jak ubezpieczać faktyczną odpowiedzialność spedytorów?   Czytaj dalej ...

Na tej stronie znajdziesz wiele praktycznych informacji, które mogą być przydatne w prowadzonej działalności transportowej.

Dowiesz się jaką odpowiedzialność ponosisz, jak odróżnić umowę przewozu od umowy spedycji, jak wystawić zlecenie transportowe,

jak prawidłowo zawrzeć umowę ubezpieczenie OCP lub OCS, jak bronić się przed oszustami wyłudzającymi towar oraz kim jest przewoźnik umowny.

Tutaj również znajdziesz informacje o zmianach w przepisach, a także komentarze analizy i oceny z zakresu prawa przewozowego

i ubezpieczeń.

Prawo przewozowe - nasze know-how

Polisy OCP i Auto-Casco, a użycie ciężarówki w zamachu terrorystycznym

W lipcu 2016 roku w Nicei, w grudniu w Berlinie, a w styczniu br. w Jerozolimie rozpędzone ciężarówki wjeżdżają w tłum ludzi. Pojazdy wykorzystywane

do transportu towarów stają się śmiercionośnym narzędziem w rękach terrorystów. O ile w pierwszym przypadku sprawca zamachu wynajął ciężarówkę

z wypożyczalni, w drugim przejął nad nią pieczę w sposób mający swoją kwalifikację w prawie karnym. Nie wiemy jak doszło do przejęcia przez sprawcę kontroli nad pojazdem. Wiemy za to, jakie były tego skutki. Jak dochodzi do przejęcia przez sprawców kontroli nad pojazdem? Jak przygotować kierowców

na czyhające na nich niebezpieczeństwa? Jak zabezpieczać ich i siebie przed takimi zagrożeniami?   Czytaj dalej ...

www.cds-odszkodowania.info - portal na 100% informacyjny

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy nie tylko dla spedytorów

Zgodnie z art. 4 ust. 3) lit. b) ustawy o transporcie drogowym, transport drogowy to nie tylko krajowy lub międzynarodowy transport drogowy rzeczy, ale również działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ustawa nie definiuje jednak, co oznacza to pojęcie. Uczestnikom sektora transportowego „pośrednictwo przy przewozie rzeczy” kojarzy się ze spedycją. Co się naprawdę kryje pod tym pojęciem? Czy pośrednik przy przewozie rzeczy to faktycznie spedytor? Czy takim pośrednikiem może być również przewoźnik?   Czytaj dalej ...

Spedytor, przewoźnik umowny, przewoźnik - trzy polisy w jednej

Wielu  spedytorów  ma  wątpliwości  co  do  ważności   posiadanych  uprawnień  wydanych  przed 15 sierpnia 2013 r.  Ich  licencje  dotyczą  bowiem wykonywania krajowego transportu drogowego, a nie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Zasadniczo różnią się więc od tych którymi legitymują się spedytorzy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności po 2013 roku. Jakie przepisy regulują kwestie uprawnień spedycyjnych?

Czy stare licencje spedycyjne są ważne? Jak do tego podchodzą organy wydające licencje?   Czytaj dalej ...

Dzisiejszy pośrednik przy przewozie rzeczy (dawny spedytor) to zazwyczaj zabiurkowy organizator przewozów, którego praca polega na przyjmowaniu zleceń, wyszukiwaniu przewoźników i zawieraniu z nimi umów przewozu. Charakter zawieranych przez niego umów wynikający ze zleceń otrzymywanych

od kontrahentów powoduje, że ponosi on odpowiedzialność jak klasyczny przewoźnik. Pociąga to za sobą powstawanie niezamierzonej odpowiedzialności, co najczęściej powoduje konieczność pokrywania szkód z własnych środków, gdyż posiadana polisa nie obejmuje ryzyk transportowych, a jedynie ryzyka spedycyjne.  Czytaj dalej ...

Ważność licencji spedycyjnych wydanych przed 15 sierpnia 2013 r.

Szkody w towarze i konieczność zapłacenia odszkodowania to dla przewoźników niemalże codzienność. Większość ma lepsze lub gorsze polisy OCP,

które w określonym stopniu dają możliwość scedowania obowiązku odszkodowawczego na ubezpieczycieli. Samo ustalenie okoliczności szkody i jej rozmiaru nie nastręcza zakładom ubezpieczeń większych problemów. Często jednak zdarza się, że ubezpieczyciele wstrzymują lub odmawiają wypłaty. Przewoźnicy są mocno zdziwieni, albowiem spedytorzy już dawno rozliczyli szkody z ich należności i odszkodowanie powinno zostać im wypłacone.

Nie zawsze jednak zapłacenie zleceniodawcy za szkodę skutkuje nabyciem prawa do odszkodowania z posiadanej polisy OCP.   Czytaj dalej ...

Rażące niedbalstwo i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika i zakładu ubezpieczeń

Odszkodowanie za szkodę w transporcie - komu je płacimy

Niewłaściwe opakowanie przesyłek przez nadawcę a odpowiedzialność przewoźnika

Na istnienie odpowiedzialności nie ma wpływu wina przewoźnika i to czy wyrządził on szkodę wskutek zaniedbania, niedbalstwa, czy umyślnie.  Czynniki te mogą jednak wpływać na wysokość zobowiązania przewoźnika. Jakie zachowania uznaje się za rażąco niedbałe? Jaki jest wpływ rażącego niedbalstwa na odpowiedzialność przewoźnika? Czy rażące niedbalstwo można ubezpieczyć? Jakie mogą być skutki jego braku w polisie OCP?   Czytaj więcej ...

Ważne dla polskich przewoźników jest to, że zgodnie § 7a ust. 1 niemieckiej GüKG, ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe, a potwierdzenie posiadania takiego ubezpieczenia, zgodnie z § 7a ust. 1, kierowca musi mieć ze sobą i okazywać je na żądanie niemieckich służb kontrolnych. Ubezpieczenie, o jakim mowa w § 7a ust. 1, musi również obejmować zakres odpowiedzialności przewoźnika, jaki wynika z przepisów określonych w Czwartej Księdze niemieckiego HGB. Pocieszającym jest jednak fakt, iż wymogi prawa niemieckiego odnośnie polis OCP dotyczą wyłącznie przewozów wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (patrz: § 1 ust. 1 GüKG).  Czytaj więcej ...  

Należyte opakowanie i odpowiednie przygotowanie przesyłek do przewozu należy do obowiązków nadawcy (wysyłającego). Przyjmuje się, że przesyłka powinna być przez wysyłającego opakowana i przygotowana w taki sposób, aby przy normalnych warunkach przewozu nienaruszona dotarła do odbiorcy.

W branży utarło się jednak przekonanie, że o odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie lub utratę przesyłki przesądza sam fakt stwierdzenia szkody przez odbiorcę. Pomijany jest całkowicie aspekt związku przyczynowo - skutkowego, od którego zależy trafność takiej oceny. Dla stron (nadawca, odbiorca lub inny zlecający) najważniejszy jest bowiem skutek, czyli szkoda stwierdzona przez odbiorcę – przyczyna automatycznie osadzana jest po stronie przewoźnika. Czy słusznie?  Czytaj więcej ...  

Kabotaż w Niemczech - ubezpieczenie a wymogi prawa niemieckiego

Busy do 3,5 tony - jak ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną?

Polski rynek ubezpieczeniowy nie wypracował jeszcze oferty OCP dla „busiarzy” i często zawarcie takiego ubezpieczenia w ogóle nie jest możliwe, a jeżeli już, takie ubezpieczenie nie daje dostatecznej ochrony. Wykonując przewozy należy bezwzględnie wiedzieć, jakim regulacjom prawnym podlega dany przewóz, gdyż od tego zależy, jakie są w tym zakresie obowiązki, prawa i ograniczenia. Od tego zależy również to, jaką odpowiedzialność ponosi przewoźnik, co jest niezmiernie ważne przy zawieraniu ubezpieczenia OCP.  Czytaj dalej ... 

Ubezpieczenie kabotażowe - co należy wiedzieć

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. wprowadziło kilka kluczowych regulacji, które powinien znać każdy przewoźnik wykonujący przewozy kabotażowe. Jedną z nich jest wymóg określony w art. 8. ust. 1. dotyczący posiadania licencji wspólnotowej a w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, posiadania przez niego świadectwa kierowcy. Wymóg posiadania przez przewoźnika licencji wspólnotowej nie dotyczy jednak wykonywania przewozów pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita, włącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczep, nie przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy posiadający tzw. busy nie muszą więc posiadać licencji wspólnotowej i nawet bez niej są uprawnieni do wykonywania przewozów kabotażowych takimi pojazdami.  Czytaj dalej ... 

Spedytor - strażnik, czy generator ryzyka?

Czynności wykonywane przez dzisiejszego spedytora niewiele przypominają model znany z lat 80-tych ubiegłego wieku. W zakresie obowiązków ówczesnego spedytora było m. in. uzgodnienie z zamawiającym warunków, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej i celnej, nadzór nad załadunkiem i przebiegiem przewozu oraz dbałość o dostarczenie przesyłki do odbiorcy wskazanego przez zamawiającego. Spedytor zajmował się zatem wszystkim, co było związane 

z wysyłaniem i odbiorem przesyłki i co wynikało z art. 794 k.c. Dzisiejszy spedytor ...   Czytaj dalej ... 

Przewoźnik - główny determinant ryzyka

Główny ciężar odpowiedzialności za przesyłkę spoczywa na przewoźniku, gdyż to w jego gestii pozostaje ona od chwili przyjęcia od nadawcy do jej wydania odbiorcy. Biorąc pod uwagę zasięg przewozów drogowych, ryzyko uszkodzenia lub utraty przesyłki jest dość duże. Do szkody może dojść bowiem na długim odcinku łańcucha i z różnych przyczyn.  Czytaj dalej ... 

Spedytor - co z nim jest nie tak?

Dzisiejszy spedytor to nikt inny jak pośrednik przy przewozie rzeczy. Czynności wykonywane przez większość dzisiejszych spedytorów polegają praktycznie na przyjmowaniu zleceń, wyszukiwaniu przewoźników i zawieraniu z nimi umów przewozu. Za trafne należy zatem uznać określenie zastosowane w ustawie o transporcie drogowym w odniesieniu do takich podmiotów. Co zatem jest z nim nie tak?  Czytaj więcej ...  

OC zawodowe przewoźnika do licencji w jeden dzień

Jak wiemy, Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 daje możliwość potwierdzania zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika. Lider na polskim rynku, CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. wraz z polskimi partnerami oferuje OC zawodowe do licencji za pośrednictwem platformy, co pozwala w ciągu jednego dnia uzyskać elektroniczną polisę, która jest akceptowana przez Bds.TM (dawny BOTM) oraz Starostwa Powiatowe.  Czytaj dalej ...

Ubezpieczenie spedycyjne - jakie czynności ubezpieczamy?

Z większości ogólnych warunków ubezpieczenia OC spedytora wynika że, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji. Bez względu na to, czy warunki mówią o tym wprost, czy też nie, jest w nich mowa o odpowiedzialności jaka wynika z kodeksu cywilnego.  Czytaj dalej ...

Ubezpieczenie OCS - jak naprawdę z nim jest?

Coraz częstszym problemem dla spedytorów staje się zlecanie przewozu towarów przewoźnikom, którzy okazują się zwykłymi oszustami. Towar znika bezpowrotnie, a nadawca występuje do spedytora o zapłatę odszkodowania. Czy w takiej sytuacji ubezpieczenie OCS uchroni spedytora przed roszczeniami klienta?  Czytaj dalej ...

Spedytor i pośrednik przy przewozie rzeczy - różnice i podobieństwa

Wykonywaniem transportu drogowego, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym jest prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, jak również pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ustawa o transporcie drogowym w ogóle nie posługuje się określeniem „spedycja” a na temat jej „zamiennika” jakim jest pośrednictwo przy przewozie rzeczy w ustawie jest raczej niewiele.  Czytaj dalej ...

Przewoźnik umowny - to jeszcze przewoźnik, czy już spedytor?

Kim jest przewoźnik umowny? Jak rozpoznać, czy zawarta umowa jest umową przewozu, czy spedycji? Jak prawidłowo zawierać umowy przewozu?

Czy zlecanie podwykonawcom przewozów to już spedycja? Z jakimi dodatkowymi zagrożeniami wiąże się bycie przewoźnikiem umownym?

Odpowiedź na pytania znajdziesz TUTAJ 

Odpowiedzialność cywilna spedytora, czyli za co spedytor ponosi odpowiedzialność

Istotą spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia transportu towaru. Podstawowe regulacje dotyczące umowy spedycji zawarte są w artykułach 794 – 804 kodeksu cywilnego. Spedytor może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej (podwykonawcy – przewoźnikowi lub kolejnemu spedytorowi), gdyż wynika to z istoty umowy spedycji. Spedytor, przy wykonywaniu swoich obowiązków, zobowiązany jest do należytej staranności, jaka wynika z zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 k.c.).  Czytaj dalej …

Spedytor jako tzw. przewoźnik umowny – szczególny przypadek istnienia odpowiedzialności spedytora

W większości przypadków spedytor wykonuje transport za pośrednictwem podwykonawców - zawodowych przewoźników. Zgodnie z art. 799 k.c., spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników (również dalszych spedytorów), którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Ale obecny spedytor to w większości przypadków przewoźnik umowny i pomimo, że większość osadza swoją działalność w obszarze spedycji, to zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności plasuje ich w obszarze zarezerwowanym dla przewoźników.  Czytaj dalej …

Ubezpieczenie OC spedytora – zapoznaj się z naszą ofertą

CDS przygotował nowatorską ofertę ubezpieczenia OC spedytora rozszerzonego o OC przewoźnika umownego, która gwarantuje skuteczne pokrycie ubezpieczeniowe w przypadkach, gdy spedytor:

  • z racji zawarcia umowy przewozu lub z innych powodów, będzie ponosił odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik,

  • niezależnie od tego jaką będzie ponosił odpowiedzialność, powierzy wykonanie przewozu oszustowi.

Zapoznaj się z naszą ofertą ...  

Umowy i zlecenia stosowane w firmie spedycyjnej

Doświadczenie w pracy z firmami spedycyjnymi pozwala na ocenę, że nie wszyscy spedytorzy dysponują odpowiednią wiedzą, pozwalającą na dokonanie oceny ich odpowiedzialności wynikającej z wykonywanej działalności. Brak wiedzy ma dość wyraźne przełożenie na procesy i procedury stosowane w firmach spedycyjnych, które niedostatecznie chronią spedytorów i powodują realne zagrożenie dla ich interesu.  Czytaj dalej …

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Podstawową regulacją prawną dla ustalania odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym jest Konwencja o umowie międzynarodo-wego przewozu drogowego towarów (CMR). Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy znajdą się w dwóch różnych krajach.   Czytaj dalej …

OC przewoźnika - mam polisę, ale czy mam ubezpieczenie?

To pytanie jest aktualne od wielu lat. Większość przewoźników swoje polisy utożsamia z ubezpieczeniem, niektórzy nawet utożsamiają je z dobrym ubezpieczeniem. Pogląd w samym założeniu jest błędny, gdyż polisa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie określonej umowy ubezpieczenia,

nie zaś potwierdzającym fakt ubezpieczenia. Zastanów się więc, czy posiadasz tylko polisę, czy też przy okazji ubezpieczenie.  Czytaj dalej ...

Czy Twoja polisa OCP jest dobra?

Przygotowaliśmy dla Ciebie ankietę pt. Czy Twoja polisa OCP jest dobra?. Ankieta zawiera 15 pytań, na które sam udzielisz odpowiedzi i na ich podstawie również sam ocenisz, czy posiadana polisa OCP jest naprawdę dobra, spełnia wszystkie Twoje oczekiwania, optymalnie chroni od możliwych zdarzeń i w pełni zabezpiecza Twój interes finansowy.  Wejdź i sprawdź ...

Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

Cena polisy OCP odgrywa znaczną rolę przy zawieraniu ubezpieczenia, gdyż w dużej mierze od niej zależy zakres uzyskanej ochrony. Zawierając ubezpieczenie OCP należy przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy pokrywa ono optymalnie odpowiedzialność cywilną przewoźnika wynikającą z faktu prowadzenia działalności transportowej.  Czytaj dalej ...

Ubezpieczenie OC przewoźnika – bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt?

Ubezpieczenie OCP jest w dalszym ciągu postrzegane jako coś obowiązkowego. „Obowiązkowość” nie wynika bynajmniej z konieczności zabezpieczenia

się przed skutkami ewentualnych szkód a z błędnego wyobrażenia, że bez polisy OCP nie uda się otrzymać zlecenia transportowego. Takie stereotypowe myślenie powoduje, że przewoźnik często sam musi zmierzyć się ze szkodą i również sam ponieść konsekwencje finansowe jej powstania.  Czytaj dalej ...

Przewoźnik jako przewoźnik umowny – podwykonawcy, a ryzyko i zagrożenia dla przewoźnika

Nie jest tajemnicą, że wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozów wiąże się z wieloma pułapkami, które czyhają na mniej zaradnych i mniej zorientowanych przewoźników. Jakie zagrożenia towarzyszą przewoźnikom w sytuacji, gdy zlecają oni podwykonawcom przewóz towaru, stając się przez to tzw. przewoźnikami umownymi.  Czytaj dalej ...

Oszustwa w transporcie – pewnie myślisz, że Ciebie to nie spotka

Coraz częściej obserwuje się przypadki utraty towaru w transporcie wskutek przestępczego działania różnego rodzaju oszustów. Każdorazowo po sprawcach i towarze nie ma śladu a przewoźnik musi za szkodę zapłacić, gdyż wynika to z zawartej umowy przewozu.  Czytaj dalej …

Licencje transportowe według nowych przepisów

Od dnia 15 sierpnia 2013 roku obowiązuje nowa ustawa o transporcie drogowym. Jest to druga nowelizacja od wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które narzuciło na naszego ustawodawcę konieczność zmiany dotychczasowego systemu prawnego. Zobaczmy z czym mierzymy się po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym z dnia 05 kwietnia 2013 r., czyli

od 15 sierpnia 2013 r.  Czytaj dalej ...

Polisa OC zawodowej przewoźnika jako zabezpieczenie do licencji

Przewoźnikom, którzy nie będą zobowiązani do dokumentowania zdolności finansowej stosownym sprawozdaniem i nie będą chcieli skorzystać z takiej możliwości, pozostaje rozwiązanie dotychczasowe – polisa OC zawodowej przewoźnika. Organy wydające licencje i wypisy, nie powinny mieć już w tym zakresie żadnych wątpliwości.  Czytaj dalej ...

Odpowiedzialność kierowców za szkody w transporcie towarów

Zakres odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy statuuje ustawa Kodeks Pracy. Zgodnie z art. 115 k.p. „Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania,

z którego wynikła szkoda.”, z ograniczeniem określonym w art. 119 k.p. do „…kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi

w dniu wyrządzenia szkody.”. Czytaj dalej ...

Deklaracja wartośćci towaru a odpowiedzialność przewoźnika w przewozach międzynarodowych

W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR. Często zdarza się, że nadawca deklaruje wartość towaru. Taką możliwość daje mu art. 24 konwencji CMR. Zobaczmy jak to wpływa na jego zobowiązanie odszkodowawcze.  Czytaj dalej …

© 2009 by CDS Kancelaria Brokerska

  • Facebook Social Icon